Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaardenARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
TaiolorMints is een onderneming van PromoCare B.V.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van PromoCare B.V. gevestigd te Hilversum, hierna te noemen de leverancier.
De opdrachtgever koper zal in het navolgende worden aangeduid als de client.
Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het door de client zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de leverancier bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle offertes aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de client aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde producten stijgt en/of door overheid en of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de leverancier gerechtigd deze verhogingen aan de client door te berekenen.
Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de leverancier en of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de leverancier gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de client in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
B. Ingeval de client een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die client bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. De leverancier is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

4. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

ARTIKEL 4: LEVERING VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
1. Levering geschiedt franco een adres in Nederland.
Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de client te leveren, behoudt de leverancier zich, nadat hij de client in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de producten voor rekening en risico van de cli nt op te slaan, danwel te vernietigen.
Het voorafgaande laat de verplichting van de client de koopprijs te voldoen onverlet.
4. Levering geschiedt eenmalig op een door de client opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de client bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De client staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats.
5. De leverancier is bevoegd om terzake van de nakoming van financiele verplichtingen van de client vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

6. Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van client c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te faktureren.

7. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

ARTIKEL 5: TRANSPORT
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de leverancier te bepalen wijze en voor risico van de leverancier. Transportkosten zijn voor rekening van de client tenzij anders overeengekomen.
2. De leverancier zal zich tegen voormelde risico's behoorlijk te verzekeren.
3. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de leverancier, voor rekening en risico van de client, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.

ARTIKEL 6: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De client is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de producten tot controle ervan over te gaan. Indien ongeregeldheden worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de leverancier te worden gebracht. Zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de client te worden gemeld.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de leverancier is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de client niet op.
De leverancier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de leverancier indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigt.
Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de leverancier indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de leverancier te bepalen wijze.
5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1. De leverancier kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten.
Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de leverancier gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde producten kennelijke (fabricage)fouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de leverancier zich die producten kosteloos te vervangen.
De leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke houdbaarheidsduur ervan wordt gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de leverancier - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde producten. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
B. Ingeval de client een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
5. De cli nt verliest diens rechten jegens de leverancier, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de leverancier tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig, en/of met instructies van de leverancier strijdig, gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde producten, door de client;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de client niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

ARTIKEL 8: BETALING
1. Betaling dient binnen 8 dagen na de factuurdatum ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd netto contant, te geschieden.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de cli nt een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
B. zal de client aan de leverancier een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
C. zal de cli nt na daartoe door de leverancier te zijn gemaand, gedurende een door de leverancier te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, betalen. De cli nt zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 35,00.
3. Ter keuze van de leverancier kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de cli nt niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de client aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de client te twijfelen.
5. Door de client gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de client dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 9: VERREKENING
Indien de client, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen tegen de leverancier heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de client af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de client surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De leverancier behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren producten voor tot op het tijdstip waarop de client aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de client.
2. Ingeval de leverancier een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de leverancier om vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De client is verplicht de leverancier terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 11: PAND/WARRANTAGE
De client is niet bevoegd geleverde producten aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de producten voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De leverancier kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 12: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de client en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cli nt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 13: WANPRESTATIE/VERZUIM
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de leverancier krachtens de met de cli nt gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de leverancier gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de cli nt gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de client gehouden aan diens verplichtingen jegens de leverancier tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de leverancier, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de client op enigerlei wijze tegenover de leverancier in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de client, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de leverancier verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 14: ANNULERING/ONTBINDING
1. De client doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
2. Annulering door de cli nt is slechts mogelijk indien de leverancier daarin toestemt.
Alsdan is de cli nt aan de leverancier, naast vergoeding van ten minste 25% van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De client is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de leverancier terzake.
3. Door de cli nt reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/
BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de leverancier en de client gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat de leverancier de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de client woont en\of is gevestigd.
3. Ingeval de client een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de leverancier aan de cli nt kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de client kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.

Verkoopvoorwaarden